Отвеждане на
дим и топлина

Отвеждането на дим и топлина е важна част от мерките, които се предприемат за намаляване на щетите от пожари. За целта се изграждат покривни люкове или фасадни прозорци, които автоматично се отварят при задействие на пожароизвестителната система. За да се получи правилна вентилация, се осигуряват и приточни отвори, за да се осигури чист въздух в помещението. Системите за отвеждане на дим и топлина се оказват доста ефективни за намаляване на щетите от пожари и се изпълнява съгласно Наредба № Iз – 1971.

ИЗберете опция:

Проектиране
Изграждане

Проектирането на системи за отвеждане на дим и топлина е част от инвестиционното проектиране на слаботоковите системи на строежите. За да имаме право да проектираме , притежаваме сертификат от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Ако желаете да изготвим проект за ваш обект, ще са ни необходими:
- Архитектурни подложки на обекта;
Вид на производството;
Вид на сградата;
Други данни, които се изготвят от проектантите по част „Пожарна безопасност“.


За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни, моля попълнете нашата контактна форма:

За  изграждането на система за отвеждане на дим и топлина е необходим проектът, който е описан в раздел проектиране. За да ви дадем конкретна оферта е необходимо да ни изпратите количествена сметка от проекта.

Законът на Камарата на строителите в България гласи:

„Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". Фирма „Тебикс“ ООД е пълноправен член години наред.

За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни, моля попълнете нашата контактна форма: