Озвучаване
и оповестяване

За улесняване и регулиране процеса на евакуация при пожари и други бедствия, се използват системи за звуково оповестяване. Действащите стандарти стават задължителни за все повече обекти, където се струпват много хора , например молове, болници, хотели, административни сгради и др.
При тези системи, обикновено се записват предварително съобщения, които могат да бъдат на няколко езика. Включват се автоматично от пожароизвестителната система или от друга система, която е използвана в сградата. Може да бъде включена и ръчно от оператор.
Системите за уведомяване се проектират при спазване на изискванията на БДС EN 60 849 – „Звукови системи за аварийни ситуации“.

Изберете опция:

Проектиране
Изграждане
Профилактика

Проектирането на озвучителни системи е част от инвестиционното проектиране на слаботоковите системи на строежите. За да имаме право да проектираме , притежаваме сертификат от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Ако желаете да изготвим проект за ваш обект, ще са ни необходими:
- Архитектурни подложки на обекта;

За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни, моля попълнете нашата контактна форма:

За изграждането на озвучителна система е необходим проектът, който е описан в раздел проектиране. За да ви дадем конкретна оферта е необходимо да ни изпратите количествена сметка от проекта.
Законът на Камарата на строителите в България гласи:
„Строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък "регистъра". Фирма „Тебикс“ ООД е пълноправен член години наред.

За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни, моля попълнете нашата контактна форма:

За да се осъществи профилактика на озвучителна система е необходимо да се изпълнят изискванията от наредба № Iз- 1971 и да се сключи договор с упълномощена фирма.
Фирма „Тебикс“ има безсрочен сертификат за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територия на цялата страна, който е издаден от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР.

За да се свържете с нас и за да ви бъдем полезни, моля попълнете нашата контактна форма: